Återgå till Extra Årsmöte 2011

Gränsta koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid extra årsmöte med Gränsta koloniträdgårdsförening

Tid: 2010-08-07 klockan 12.00

Plats: Föreningslokalen

§1.Öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Elsie Andersson (Stuga 104).

§2.Fastställande av dagordning och röstlängd

Föreliggande dagordning fastställdes av stämman.

Röstlängd upprättades genom att närvarande medlemmar noterades vid ingången.

§3.Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Elsie Andersson erinrade om att medlemmarna kallats till stämman med uppgift om förekommande ärende genom anslag på den gemensamma anslagstavlan den 3:e juli.

Årsmötet förklarades vara i behörig ordning kallad.

§4.Val av ordförande att leda stämman

Till ordförande vid stämman valdes Elsie Andersson (Stuga 104).

§5.Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman valdes Per Andersson (Stuga 19).

§6.Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Ericsson (Stuga 114). och Birgitta Sjöquist (Stuga 209).

§7.Val av rösträknare

Till rösträknare vid stämman utsågs Bengt Ericsson (Stuga 114). och Birgitta Sjöquist (Stuga 209).

§8.Behandling av förslag angående åtgärd och finansiering av Gränstavägen även kallad ”Asfaltsvägen”.

Nedanstående förslag föredrogs av ordföranden:

  • Gränstavägen från torg 5 till torg 11 asfalteras i sin helhet.

  • Gränstavägen från torg 1 till torg 5 samt norra infarten lagas

  • Arbetet kommer att utföras av Västerås Serviceanläggning

  • Arbetet planeras att bli utfört september-oktober 2011

  • Kostnaden beräknas till 260 000 kronor

  • En extra uttaxering på 1 000 kronor per kolonilott kommer att göras. Totalt 203 000 kronor

  • Avgiften skall vara inbetald senast 2011-09-30

  • Den som är arrendator för lotten 2011-08-07 ansvarar för att avgiften betalas in

  • Resterande kostnad tas av föreningens kapital

  • Förslaget skall antas eller förkastas i sin helhet

 

Av föreningens 203 röstberättigade var 73 representerade på mötet.

66 röstade för förslaget, 5 röstade mot förslaget och 2 lade ner sina röster.

Årsmötet beslutade därmed att godkänna förslaget enligt ovan.

 

§9.Avslutning

Stämmans ordförande Elsie Andersson avslutade mötet.

Dag som ovan

Vid protokollet:

 

Per Andersson (Stuga 19)
Sekreterare

Justeras:

 

Elsie Andersson (Stuga 104)

Stämmans ordförande

 

Bengt Ericsson (Stuga 114) Birgitta Sjöquist (Stuga 209)

 • Återgå till toppen av sidan