Återgå till förenings-sidan

Mötet beslutade att utföra reparation av asfaltsvägen: 

  • En extra uttaxering på 1 000 kronor per kolonilott kommer att göras.
    Totalt 203 000 kronor.

  • Avgiften skall vara inbetald senast 2011-09-30

  • Den som är arrendator för lotten 2011-08-07 ansvarar för att avgiften betalas in

 Klicka här och läs hela protokollet från det EXTRA Årsmötet 2011

  Dagordning för Gränsta koloniträdgårdsförenings
Extra Årsmöte 2011


1 - Mötets öppnande

2 - 
Fastställande av dagordning och röstlängd


3 - 
Fråga om kallelse skett i behörig ordning


4 - 
Val av ordförande att leda mötet


5 - 
Val av protokollförare


6 - 
Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet


7 - 
Val av rösträknare


8 - 
Behandling av förslag angående åtgärd och finansiering

     av Gränstavägen även kallad ”Asfaltsvägen”.

9 - 
Avslutning

 

Förslaget kommer att sättas upp på anslagstavlan senast en vecka före mötet

 

Återgå till toppen av sidan