Vid ett möte i Folkets Hus, Västerås, 25 januari 1952, bildades Gränsta Koloniförening                        (sidan är uppdaterad 2024-04-19)


Föreningen håller årsmöte andra söndagen i april varje år. Men, om påsken infaller då, blir det den tredje söndagen istället.Nästa årsmöte infaller söndagen den 13 april 2025

 

Protokoll från årsmötet anslås på anslagstavlan vid torget i Gränsta kort tid efter årsmötet. Skulle protokollet vara borta från anslagstavlan går det bra att kontakta styrelsen för att få del av innehållet.dagar kvar till nästa årsmöteOm motioner till årsmötet ↓

Utdrag ur föreningens stadgar:

§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte.

Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

För frågor och förslag kontakta styrelsen

 


 För att kunna bli medlem
i Gränsta Koloniförening och köpa stuga krävs att man är mantalsskriven inom Västmanlands län. Föreningens styrelse måste underrättas vid försäljning/köp av stuga.

Blanketter för ansökan om medlemsskap eller utträde ur föreningen finns på hemsidans infosida - klicka här


Medlemmar äger sina stugor men arrenderar marken av Västerås Stad.

Vid nytt medlemsskap betalas en inträdesavgift till föreningen. Därefter betalas varje år en medlemsavgift och en arrendeavgift.

Sista mars varje år ska arrende- och medlemsavgiften vara inbetald till föreningen. Inbetalningskorten skickas med post till medlemmarna. (Datumet för inbetalning ändrades vid årsmötet 2018. Tidigare var datumet sista maj.)


 

Klicka ↑ för större bild


Städardag och vårmöte

Som tradition har föreningen en städardag med efterföljande vårmöte. Under senare år har denna dag infallit en lördag någon gång under maj månad.

  Några av oss som deltog under städardagen 2012


Höstmöte
Första söndagen i september brukar det vara höstmöte. Under mötet är det bl a val till trivselgrupp, bouleansvariga och gräsklippare. Samt information från styrelsen och samtal kring frågor som medlemmarna har.


ARKIVERAT

EXTRA Årsmöte angående reparationer av asfaltsvägen hölls söndagen 7 augusti 2011.

Klicka här och läs mer

(Protokoll från ordinarie årsmöten anslås under en tid på anslagstavlan vid torget i Gränsta och arkiveras sedan hos styrelsen. Sådana protokoll anslås alltså inte på denna hemsida.)


Styrelsemöten
Styrelsen har normalt sina sammanträden den sista onsdagen i varje månad, kl 18.30.
Under den varma årstiden i Gränstalokalen och under den kalla, vanligtvis hemma hos ordföranden.

Klicka här för att → kontakta styrelsen


 

 

 

 

 

 
Bokning av föreningslokalen
sker genom Vincent Engström tel 076-229 12 31


Servicehusen hålls normalt öppna från det datum sommartid infaller och stängs när vintertiden infaller (när klockorna ställs tillbaka).


Tvättstugan - nytt för tvättstugan säsongen 2020 - klicka här (pdf öppnas i nytt fönster)


 Det kommer då och då in förslag att vi på denna sida bör ha tillgång till protokoll från årsmöten m m

- Styrelsen har samtalat om detta och kommit fram till att vi ska vara lite diskreta med material på hemsidan som bara berör medlemmar - eftersom internet är vidöppet för hela världen. Protokoll finns att läsa hos styrelsen, för medlem som vill ta del av dem.


Bygga i Gränsta
utdrag från en av bilagorna till arrendeavtalet från 2015 (klicka för större bild) ↓


 

 

 Allt underhållsarbete inom områdets allmänna ytor sköts av föreningen. Gränsta koloniförening består av alla som äger en stuga i Gränsta.

 


Läs om Gränstas historia - klicka på bilden 

Årsmötet 2024 har valt en styrelse:

Jonas Eklund - Ordförande

Elisabeth Fredberg - Ledamot och kassör

Anna Härlin - Ledamot och sekreterare

Mari Eriksson – Ledamot

Peter Bocenda - Suppleant

Monica Sandin - Suppleant

Kontakta styrelsen


Föreningen har sommaren 2016 investerat i en hjärtstartare som placerats i servicehuset närmas föreningslokalen.


för mer info kontakta styrelsen
  

En grusväg med hög trafikbelastning kräver ständigt återkommande underhållsarbete.
För att minska behovet av underhållsarbete för Poppelvägen har föreningen, sommaren 2015, investerat i en trafikdämpande åtgärd; En grind.
 

Grundtanken för trafiksystemet inom Gränsta är att största delen av trafiken ska ske via asfaltsvägen som kräver mindre underhållsarbete för att fungera. Och från den vägen ska var och en använda de matarvägar som finns för att ta sig till och från sin stuga.

Ta alltid närmaste väg till din stuga och se till att det blir så lite trafik som möjligt inom området. Matarvägarna underhålls av de som bor vid dem.
Låg fart minskar behovet av underhåll.

Poppelvägen är ingen genomfartsled. Den är först och främst avsedd för fotgängare och cyklister.


När sommarvattenledningarna, 1972, leddes till kranar vid de olika "torgen" inom området grävde man också enkla brunnar under kranarna. Dessa brunnar är i princip bara ett ca en meters hål ner i marken. Inget avloppsrör är anslutet.


Tydligen har kolonister genom åren trott att dessa hål varit kommunala avloppsrör. Häromdagen (aug 2015) rensade vi brunnen på torg 5. Det luktade misstänkt lacknafta om brunnen. Genom att spola vatten ner i brunnen fick vi upp ett rejält lager med illaluktande sörja. Rester av vit målarfärg och något som verkade vara matfett.

Alltså: Häll aldrig i något annat än vanligt rent vatten i dessa "brunnar".

......................................... 

Utdrag ur det informationsmaterial varje stugägare får vid inträde i föreningen (2001):

Vägunderhåll

Halva vägbredden mitt för lott ingår i lottens [tomtens] ansvarsyta och skall underhållas av arrendatorn [stugägaren].

Underhållet innebär att man fortlöpande håller efter gropar och andra ojämnheter som börjar uppstå i vägbanan. 

Buskar och annan växtlighet borttages om de inkräktar på vägbanans bred.

Föreningen står för det större underhållet av vägen.

 • Läs: stadgarna för Gränsta  [pdf]

• Se:  stugnummerkarta [pdf] 
• Se:  nya adresskartan 2017 [pdf]


 Arrendeavtal 2021 med bilagor  [pdf]
Stadsplan för Gränsta från 1981 [pdf] 
 


 

De två första
paragraferna ur föreningens stadgar:

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Gränsta Koloniförening.

 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
§ 2.1 Gränsta Koloniförening är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:


• att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Västerås Stad

 • att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att av dem brukas för koloniträdgårdsverksamhet

• att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister

§ 2.2 För att främja föreningens ändamål skall särskilda ordningsföreskrifter gälla för koloniområdet.

 Under 2015 påbörjades en process där vi undersökte om Gränsta Koloniförenings vilja var att avsluta medlemsskapet i Koloniträdgårdsförbundet. Processen ledde till det beslut man sedan tog.

Från och med 20171231 är vi inte längre medlem i Koloniträdgårdsförbundet.


Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (Västerås Stad) ansvarar för den lokala tillsynen gällande miljö- och hälsoskyddsfrågor samt för kommunens Konsumentjuridiska rådgivning till privatpersoner och näringsidkare. 


Blankett för anmälan om att använda separett och/eller mulltoa 2020:
• Klicka här pdf 


 

 

Föreningen består av alla som har en stuga i Gränsta. Alla ingår i en gemenskap. Alla hjälper till på sitt sätt. Några har styrelseuppdrag. Andra hjälper till med gräsklippning och andra arbeten som behövs på de allmänna delarna av området.

Några arbetar med festligheterna i föreningslokalen. Andra går dit som gäster. Damklubben (som numera sover törnrosasömn) har under många år samlat in pengar till saker som kylskåp, servis, möbler, lekplats för barnen m m. Några tar hand om boule-verksamheten. Och de som använder servicehusens duschar och toaletter hjälper till genom att lämna rent och fint efter sig i husen. 

Det finns många sätt att delta i föreningsverksamheten på Gränsta. Ett mycket enkelt sätt är att bara ge ett leende till sin granne...

Livet är som ett eko; Det man ger får man tillbaka!


 

 

 

Inbrott och inbrottsförsök har förekommit i Gränsta.
Titta till era stugor regelbundet och prata med varandra.

Samverkan är ordet för dagen.


klicka ↑ på bilden

 

 


För samlad info om föreningen - klicka här  

 

 

 

 

 Återgå till toppen av sidan